BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Friday, 27 April 2012

App i ffôn android App for android phones


Mae BirdTrack wedi lansio ap newydd i ffôn symudol android. Mi fedrwch roi eich cofnodion i mewn i BirdTrack yn fyw o’r maes. Os rydych am gymryd rhan yn agoriad Llwybr Arfordir Cymru ar Sadwrn 5ed, cofiwch roi eich cofnodion y mewn i BirdTrack i ni gael gweld y wledd o adar ar arfordir Cymru. Maer app ar gael yn http://bit.ly/JqM3koBirdTrack has now launched a new app for android Phones. You can now enter you sightings live from the field.  If you are taking part in the Welsh Coastal Path event on Saturday 5th May, remember to BirdTrack your sightings, and we can see what wonderful birdlife there is on the welsh coast.  App available at http://bit.ly/JqM3ko

Monday, 23 April 2012

Creuyrfa diddorol Interesting Heronry


Mae gan Len natur fyddin o wirfoddolwyr sydd yn darllen a chofnodi data diddorol o hen ddyddiaduron
Mae'r dyddiaduron yn dod o sawl man ac mae llawer o ddata diddorol a pwysig yn cael ei gasglu.

Mae un cofnod diweddar yn dod o ddyddiadur ddi enw o Abergele rhwng 1922 - 1944, ac yn nodi cofnod o Greyrfa ym Modedern, Ynys Môn yn 1925. Meddai’r dyddiadur  “ to Holyhead, visited Heronry at Treiorwerth, Bodedern, about a dozen nests, apparently eggs but failed to climb up. Other nests looked half finished”

Mae'r cofnod yma yn gynt na chofnodion sydd wedi casglu gan arolwg nythod Crëyr, ac felly dyma yrru’r cofnod I John Marchant sydd yn rheoli arolwg  Crëyr. Dyma John yn ôl hefo mwy o wybodaeth ddiddorol.
“Max Nicholson's paper from the 1928 survey lists this and Cadnant as the only heronries known to be active in Anglesey at that time.  The notes (British Birds 22: 291) say "+ 8 before 1907, 20 c1907, 10 in 1927". In 1928 there were subgroups of 4 and 2 nests: the first site was founded in 1876 and the second c1918, probably from Plas Tregaion (sic).  The reference cited is:

Forrest, H.E. (1919) Handbook to the Vertebrate Fauna of North Wales”

Mae'r data yma yn rhedeg o 1876 tan heddiw, sydd gennych gofnod i guro hyn?

                                                                                            llun/photo Simon Gillings

Llen natur has an army of volunteers who are examining and extracting data from Historical diaries. These diaries come from various sources and a lot of interesting and valuable data is being collected.

A recent record comes from a nameless diary from the Aberegele area for the years 1922  - 1944 and records a heronry at Boderern Anglesey in 1925. To quote the diary for 3rd March “ to Holyhead, visited Heronry at Treiorwerth, Bodedern, about a dozen nests, apparently eggs but failed to climb up. Other nests looked half finished”

This record precedes the existing Heronries survey so I submitted the record to John Marchant who organises the Heronries census, who came back with even more interesting information.
“Max Nicholson's paper from the 1928 survey lists this and Cadnant as the only heronries known to be active in Anglesey at that time.  The notes (British Birds 22: 291) say "+ 8 before 1907, 20 c1907, 10 in 1927". In 1928 there were subgroups of 4 and 2 nests: the first site was founded in 1876 and the second c1918, probably from Plas Tregaion (sic).  The reference cited is:

Forrest, H.E. (1919) Handbook to the Vertebrate Fauna of North Wales”

So this data set runs from 1876 to the present, can you beat that ?

Monday, 16 April 2012

Arolwg Crecod yng Nghymru Wales Chat Survey

Yn ystod 2012 mae BTO Cymru yn cynnal arolwg ar aelodau o deulu’r Crecod. Arolwg Adar sy’n Magu yw'r ffordd hanfodol o gofnodi a thracio newidiadau yn niferoedd y rhywogaethau yma. Ond mae rhaid cael arolwg mwy canolbwyntiedig i weld beth yw eisiau cynefinoedd y rhywogaethau yma. Mae'r arolwg yn cael ei chynnal o Ebrill I Fehefin a fydd yn cofnodi Clochdar y cerrig, Crec yr eithin a’r Tinwen y garn. Am fwy o fanylion yr arolwg neu i gofrestru a gofyn am sgwâr ewch i gwefan y BTO.BTO Cymru are undertaking a survey of breeding Chats in 2012. BBS is the recognised method for producing trends in these species, but for a fuller understanding of their ecology a more focused survey is required to ascertain their habitat needs. The survey will run from April to June and will be recording Stonechat, Whinchat, and Wheatear . For more details of the survey or to register and request a square go to the BTO web site.

Thursday, 5 April 2012

Hyfforddiant am ddim Free training

Hyfforddiant i wneud BBS am ddim yng Nghymru

Rydym yn cynnig hyfforddiant un am un i wneud BBS yng Nghymru – cofrestrwch yma! 
Buasech yn hoffi cymryd rhan yng nghynllun BBS yng Nghymru, ond buasech yn holi tipyn bach o hyder neu tipyn bach a polish ar eich sgiliau, mi allwn help.
Trwy gefnogaeth Cyngor Cefn gwlad Cymru rydym yn cyflogi tîm bychan o adarwyr proffesiynol i roi hyfforddiant un am un i wirfoddolwyr sydd â diddordeb mewn gwneud sgwâr BBS yng Nghymru.
Mi fydd ein hyfforddwyr yn ymweld â sgwâr BBS hefo chi and yn eich arwain drwy eich ymweliad cyntaf, egluro sut i gofnodi cynefin, arfer hefo mesur, cofnodi mamaliaid, a sut i roi eich data yn y system ar linell. Mae hyn am ddim ac ar gael i aelodau a ddiaelodau'r BTO.


Os oes gennych y sgiliau i adnabod adar cyffredin, ac am gymeryd mantais o’r cyfle yma ewch i wefan y BTO, a chwblhau'r ffurflen a fydd un o’n hyfforddwyr yn cysylltu â chi yn fuan.


Trainee surveyors. Photograph by Mike Toms


Free BBS training in Wales

We're offering free one-to-one BBS training in Wales - sign up here! 

Would you like to participate in BBS in Wales but just need that extra boost to your confidence or skills? If so we can help!
Thanks to the generous support of the Countryside Council for Wales we are employing a small team of professional ornithologists to provide one-to-one training of potential BBS volunteers on unalloacted BBS squares around Wales. 
Our trainers will arrrange to visit a BBS square with you and walk you through your first visit, explaining how to record habitat data, how to record birds in different distance bands, recording mammals and how to enter your data online. These sessions are completely free and are available to members and non-members of the BTO.
If you've got good identification skills for common birds and would like to take advantage of these training sessions, simply go the BTO web site and complete the form  and our training coordinator will contact you shortly.