BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Tuesday, 20 October 2020

Greenland white-front geese Yr wydd dalcen wen yr Ynys Las

BTO Cymru are part of a Welsh Irish project called ECHOES which seeks to understand how climate change will impact coastal bird habitat of the Irish Sea (in particular that of Curlew and Greenland White-Fronted Geese), and what effect this could have on our society, economy, and shared ecosystems

 As a part of the project we would like to be informed of any sightings of Greenland white-fronted geese as they arrive back and settle for the winter. Historically they were well distributed across Wales but in recent decades numbers have declined, with the wintering flock on the Dyfi estuary and small numbers on Anglesey, being our only wintering regulars.  However, birds do turn up in unexpected places and we are very much interested in these additional sites, with a view to studying the local geography, land use and feeding habits of the geese.

So can we at BTO Cymru invite you to become involved in this project by asking you to notify kelvin.jones@bto.org  of any sightings of Greenland white-fronted geese over the next few months.  Multiple reports of the same birds are welcome, better to have to many sightings than miss one.

 For more information about the whole project go to  https://echoesproj.eu/

 

                                                                                    Photo Edmund Fellows

Mae BTO Cymru yn rhan o brosiect ar y cyd rhwng Cymru ac Iwerddon o'r enw ECHOES. Bwriad y prosiect yw ceisio deall sut y bydd newid yn hinsawdd yn effeithio ar gynefin adar arfordirol Môr Iwerddon (yn enwedig y Gylfinir a Gwyddau Talcen Wen yr Ynys Las) a pha effaith y gall hyn ei gael ar ein cymdeithas, ein economi, ac ar yr ecosystemau a rennir

 Fel rhan o'r prosiect, hoffem gael gwybod am unrhyw wyddau talcen wen yr Ynys Las wrth iddynt gyrraedd yn ôl ac ymgartrefu am y gaeaf. Yn hanesyddol yr oeddent wedi'u dosbarthu'n dda ledled Cymru ond yn ystod y degawdau diwethaf y mae eu niferoedd wedi syrthio, a bellach dim ond yr haid sy’n dod i  aeafu ar aber yr Afon Dyfi ac rhyw ychydig a ddaw i Ynys Môn, yw yr unig rai a welwn y gaeafu yma’n gyson. Fodd bynnag, y mae’r adar weithiau i’w gweld mewn lleoedd annisgwyl ac mae gennym ddiddordeb mawr mewn cael gwybod am y safleoedd ychwanegol hyn, gyda'r bwriad o astudio daearyddiaeth leol, y defnydd o’r tir ac arferion bwydo'r gwyddau.

 Felly, hoffai BTO Cymru eich gwahodd i gymryd rhan yn y prosiect hwn drwy ofyn i chi hysbysu kelvin.jones@bto.org am unrhyw gofnod o weld gwyddau talcen wen dros yr ychydig fisoedd nesaf. Mae croeso i chi anfon mwy nac un adroddiad am yr un adar - gwell gennym gael gormod o gofnodion na’n bod yn colli rhai.

 I gael mwy o wybodaeth am y prosiect cyfan ewch i https://echoesproj.eu/


No comments:

Post a comment