BTO Cymru

Croeso i blog BTO Cymru. Welcome to BTO Cymru's blog

Wednesday 1 March 2017

Dates for your diary - Dyddiadau i'ch dyddiadur

Once again this spring we are planning on holding some member and volunteer days at various venues around Wales. These will be relaxed events where we will update participants on BTO’s activities across Wales, provide some free training, a friendly quiz, and (weather permitting) a bit of birding. They are open to all existing members and volunteers and anybody new who wants to get involved with the BTO for the first time.

.Saturday 25th March, Gwernymynydd Village Hall, Mold. CH7 4AF
Sunday 26th March, Parc Slip Nature Reserve, Bridgend, Glamorgan, CF32 0EH
Saturday 8th April, Pembrokeshire, Crundale Village Hall, near Haverford West SA62 4DF
Saturday 22nd April, Montgomery, Meeting room, Welshpool methodist Church, High St, Welshpool SY21 7JP
Saturday 29th April, RSPB Malltraeth, Anglesey

Further details and bookings please contact your Regional Representative or the BTO Cymru office.

Other events where you can meet the team

10th May - Introduction to Bird recording. Snowdonia National Park centre, Bala. Further details from the BTO Cymru office or Bill Taylor at SNP Bala, on 01678 520626
Sunday 14th May, Nest Recording taster. Rudry, nr Caerphilly.  Daniel Jenkins-Jones
20–21st May - Royal Welsh Spring Festival. Come and meet team members in the Floral Hall.
8–10th September - All About BTO Surveys (residential) Training Course at Dale Fort, Pembrokeshire: Learn about BTO surveys, their value to science and how fun and easy they are to do.Unwaith eto’r gwanwyn hwn rydym yn bwriadu cynnal rhai dyddiau i aelodau a gwirfoddolwyr
mewn lleoliadau amrywiol ledled Cymru. Digwyddiadau anffurfiol fydd y rhain lle byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am weithgareddau’r BTO ledled Cymru i’r sawl sy’n cymryd rhan, darparu rhywfaint o hyfforddiantam ddim, cwis cyfeillgar, ac (os bydd y tywydd yn caniatáu) ychydig o wylio adar. Mae’r rhain yn agored i unrhyw un sy’n aelod neu’n gwirfoddoli’n barod ac unrhyw un newydd sy’n dymuno cymryd rhan gyda’r BTO am y tro cyntaf.

25 Mawrth – Neuadd y Pentref, Gwernymynydd, Wyddgrug CH7 4AF
Sul 26 Mawrth, Gwarchodfa Natur Parc Slip, Pen-ybontar Ogwr, Sir Forgannwg CF32 0EH
Sadwrn 8 Ebrill, Sir Benfro, Neuadd Bentref Cryndal,ger Hwlffordd SA62 4DF
Sadwrn 22 Ebrill, Sir Drefaldwyn, Ystafell Gyfarfod, Eglwys Fethodistaidd y Trallwng, Stryd Fawr, Y Trallwng SY21 7JP
Sadwrn 29 Ebrill, RSPB Malltraeth/Cors Ddyga, Ynys Môn

Manylion pellach ac archebu lle, cysylltwch â’r Cynrychiolydd Rhanbarthol neu swyddfa BTO Cymru.

Gwernymynydd,  AnneBrenchley - Parc Slip - Wayne MorrisCrundale - Bob Haycock, Y Trallwng - JaneKelsallMalltraeth - Ian Hawkins,  


Digwyddiadau eraill lle gallwch gyfarfod â’r tîm

10 Mai – Cyflwyniad i gofnodi adar. Canolfan y Parc Cenedlaethol, Y Bala. Manylion pellach o swyddfa BTO Cymru neu Bill Taylor yn PCE Y Bala, ar 01678 520626.
14 Mai, Diwrnod Blasu’r Cynllun Cofnodi Nythod, Rudry ger Caerffili. Daniel Jenkins-Jones 
20–21st Mai – Gwyl Wanwyn Sioe Frenhinol Cymru. Dewch i gyfarfod aelodau’r tîm yn y Neuadd Flodau.
8–10 Medi – Y cwbl am Arolygon y BTO (preswyl) Cwrs Hyfforddi yn Dale Fort, Sir Benfro: Dysgu am arolygon y BTO, eu gwerth i wyddoniaeth a chymaint

o hwyl ydyn nhw, a pha mor hawdd i’w cynnal.

No comments:

Post a Comment